A A A A
overzicht
artikel

Nieuw Ondernemingsplan en organisatieontwikkeling BrabantWonen

juni 2016

Zoals elke vier jaar staat BrabantWonen aan het begin van een nieuwe beleidsperiode. Bij uitstek een moment om een paar belangrijke vragen te beantwoorden. Deden we de afgelopen jaren de goede dingen? Liggen we op koers? Beide vragen durven we met ja te beantwoorden. De afgelopen jaren gaven we met veel inzet invulling aan ons ondernemingsplan Resultaat door verbinden. Dat deden we in een tijd waarin de corporatiewereld razendsnel veranderde.

Ook wij zijn in die tijd mee-veranderd. We hebben in 2013 een reorganisatie doorgevoerd, onze investeringen naar beneden bijgesteld en bezuinigd. Voor ons nieuwe ondernemingsplan hebben we intensief naar onze toekomstige focus gekeken en hoe de organisatie eruit moet zien om nieuwe prioriteiten te verwezenlijken. We hebben in onze reguliere gesprekken met u als belanghouder opgehaald welke prioriteiten voor u van belang zijn. Daar hebben we naar geluisterd, naast de missives die voor ons uit Den Haag komen. Eind juni heeft de Raad van Commissarissen het Ondernemingsplan goedgekeurd.

Update Ondernemingsplan

In de update van ons Ondernemingsplan beschrijven we dat onze koers dezelfde blijft. Wel gaan we meer focussen en prioriteren. Effecten die we willen bereiken zijn onder andere het beperken van de woonlasten (bijv. door huurmatiging en duurzaamheidsmaatregelen), meer aandacht voor de onderkant van de woonladder, gelijke slaagkansen en het verlagen van de druk op de woningmarkt, meedenken in oplossingsmogelijkheden voor het huisvesten van vergunninghouders, etc.

Ook beschrijven we in het Ondernemingsplan maatregelen (o.a. de organisatieontwikkeling) die de kasstromen van BrabantWonen verbeteren. Die nog te realiseren verbeterde kasstromen kunnen we in de toekomst inzetten voor extra investeringen in nieuwbouw, renovatie en duurzaamheidsmaatregelen. Daarbij gaat het om extra investeringen van naar verwachting €30 miljoen per jaar tot en met 2021. Dat niveau is echter sterk afhankelijk van ontwikkelingen zoals verhoging van de verhuurdersheffing door het kabinet, het moeten betalen van vennootschapsbelasting en het beschikbaar zijn van extra locaties voor de bouw van nieuwe sociale huurwoningen en dergelijke.

BrabantWonen wil samen met haar maatschappelijke partners bepalen hoe en wanneer de extra investeringen worden ingezet voor de volkshuisvestelijke opgaven.

Het nieuwe Ondernemingsplan is richtinggevend, het is vooral een uiting van onze houding naar de samenleving en gaat meer over het ‘voor wie’ en ‘hoe’ dan om het ‘wat’. Het ondernemingsplan is daarmee geen verzameling van projecten die we samenhangend de komende vier jaar achtereenvolgens willen uitvoeren. De dynamiek in het land, de steden en buurten is daarvoor te groot. Hiermee is het ondernemingsplan ook geen eindpunt, maar de start van onze dialoog. De prioritering en focus kunt u verder lezen via deze link.

Organisatieontwikkeling

De afgelopen jaren hebben we goede resultaten geboekt. In de visitatie van 2013 heeft u dat bevestigd. We zijn en blijven goed lokaal verankerd. Maar we willen en kunnen efficiënter en goedkoper werken. Met meer slagkracht en meer investeringsruimte ten behoeve van onze klanten. We gaan een aantal zaken centraliseren en uniformeren. Daarnaast scherpen we onze vastgoedsturing aan: we moeten meer sturen op waarde en rendement. Tegelijkertijd willen we onze maatschappelijke inzet meer expliciet maken. Om dat alles mogelijk te maken kiezen we voor een nieuw besturingsmodel, dat niet geografisch, maar functioneel is ingericht: het driekamermodel. In het nieuwe Ondernemingsplan vindt u een toelichting op dit model. We zetten daarmee een nieuwe stap in onze organisatieontwikkeling.

Met dit driekamermodel verdwijnen onze vestigingen zoals ze nu zijn ingericht. Voor u als belanghouder blijven onze activiteiten lokaal zichtbaar en we blijven lokaal verankerd. Onze manier van samenwerken met u verandert niet. Onze missie, visie, onze aanwezigheid in de stad en de buurten veranderen niet. Wat wel verandert is de omvang van ons directieteam. We brengen de directie (naast de bestuurder) terug van drie naar twee personen. Ook het aantal leidinggevenden brengen we dit jaar verder omlaag. Tot 2019 zal de omvang van onze organisatie nog verder krimpen, waarbij we er vanuit gaan dat we gedwongen ontslagen kunnen voorkomen.

Invulling directie

Duidelijk is dat de directie wordt verkleind. We gaan terug naar één directeur Klant en Samenleving en één directeur Vastgoed en Bedrijfsvoering. Marije Buursink, directeur vestiging ’s-Hertogenbosch, heeft aangegeven zich te herkennen in de ontwikkelrichting en de voorgenomen besluiten, maar constateert dat de nieuwe directiefuncties minder goed bij haar passen én dat ze zich niet voor een nieuwe periode van meerdere jaren daaraan wil committeren. Zij neemt daarom, waarschijnlijk in de loop van dit najaar, afscheid van BrabantWonen. Een moedig besluit. Marije Buursink blijft voorlopig gewoon in functie als directeur van de vestiging. Op het moment dat we overgaan naar onze nieuwe organisatie, ook het moment dat Marije haar directiefunctie neerlegt, zal ik u nader informeren. De nieuwe directie Klant en Samenleving zal te zijner tijd worden ingevuld door Henk Roozendaal, thans directeur van de vestiging Oss en Maatschappelijk Vastgoed. De directie Vastgoed en Bedrijfsvoering zal worden gevormd door Stephan Kunkels, thans directeur Bedrijfsvoering.Harrie Windmüller, bestuurder BrabantWonen

Als u vragen heeft kunt u zich natuurlijk tot mij wenden, of tot één van de directieleden van BrabantWonen.


Harrie Windmüller
Bestuurder BrabantWonen

overzicht
artikel