A A A A
overzicht
artikel

Indicatieve bestedingsruimte

juli 2016

Minister Blok heeft op 24 juni 2016 de zogeheten indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties naar buiten gebracht. Die bestedingsruimte wordt uitgedrukt in geldbedragen die een corporatie extra zou kunnen lenen.BrabantWonen heeft volgens de minister een indicatieve investeringsruimte van ruim €400 miljoen, bovenop de al geplande investeringen. Dit getal moet met de nodige voorzichtigheid en nuances worden benaderd.

Opmaken alle reserves

De bedragen wekken de suggestie dat het gaat om liquide middelen, die een woningcorporatie direct beschikbaar heeft, bijvoorbeeld om huren te verlagen of voor investeringen. Zo simpel is het echter niet. De indicaties geven bijvoorbeeld geen inzicht in het beste moment van besteding. De aanname is dat het beschikbare geld in het komende jaar volledig besteed wordt. Een corporatie zou als het ware al haar reserves in één keer opmaken. Daarmee wordt volstrekt voorbij gegaan aan de noodzaak om ook op lange termijn te kunnen blijven investeren in de volkshuisvestelijke opgaven.

De indicaties zijn deels gebaseerd op cijfers van corporaties zelf, maar deels ook op kengetallen en sectorgemiddelden. Bij BrabantWonen geeft bijvoorbeeld de grote hoeveelheid zorgvastgoed een veel hoger risicoprofiel dan gemiddeld. De investeringsruimte is daarnaast ook sterk afhankelijk van allerlei nog onzekere factoren: het kabinet overweegt de verhuurdersheffing te verhogen, BrabantWonen moet mogelijk vennootschapsbelasting gaan betalen bijvoorbeeld. Deze beide laatste factoren zijn direct van zeer grote invloed op de investeringsruimte.

De indicatie van de bestedingsruimte kan een aanvulling op de al beschikbare informatie zijn, zolang de betekenis ervan goed geïnterpreteerd wordt. Het blijft echter, zoals Blok schrijft in zijn brief aan gemeenten, ‘de verantwoordelijkheid van woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten om in prestatieafspraken vast te leggen welke middelen er nu ingezet moeten worden voor de prioriteiten die er nu zijn, en welke middelen beschikbaar moeten blijven voor volkshuisvestelijke wensen op de middellange of langere termijn’. Daarnaast is de door Blok gedefinieerde grens op te vatten als een ‘vangrail’. Tot daar, maar niet verder. BrabantWonen houdt voor toekomstige opgaven een ‘vluchtstrook’ aan. Dat is veiliger.

Ondernemingsplan

BrabantWonen heeft presteren naar vermogen hoog in het vaandel. Vermogen verplicht. Juist deze houding heeft ertoe geleid dat we actief zijn in stad en platteland, in 21 kernen. We zijn ouderenhuisvester en jongerenhuisvester, we zijn de grootste monumentenbezitter van ‘s-Hertogenbosch en we zijn ten slotte zeer actief als ontwikkelaar van nieuwbouw en als partner in onze wijken. Leefbaarheid, kwaliteit van de woonomgeving, veiligheid, oog voor kwetsbaren en cultuur staan op onze agenda. We gaan niet voorbij aan maatschappelijke vragen en nemen onze verantwoordelijkheid breed en serieus.

BrabantWonen heeft eind juni een update van zijn Ondernemingsplan vastgesteld. Daarin wordt de huidige koers bevestigd, maar wordt ook scherper geprioriteerd. Effecten die we willen bereiken zijn onder andere beperken van de woonlasten (bijvoorbeeld door huurmatiging en duurzaamheidsmaatregelen), meer aandacht voor de onderkant van de woonladder, gelijke slaagkansen en verlagen van de druk op de woningmarkt, en mede oplossingen bedenken voor het vraagstuk van de huisvesting van vergunninghouders.

Ook beschrijven we in het Ondernemingsplan maatregelen (o.a. organisatieontwikkeling) die de kasstromen van BrabantWonen verbeteren. Die nog te realiseren verbeterde kasstromen kunnen we in de toekomst inzetten voor extra investeringen in nieuwbouw, renovatie en duurzaamheidsmaatregelen. Daarbij gaat het om extra investeringen van naar verwachting €30 miljoen per jaar tot en met 2021. Dat niveau is echter sterk afhankelijk van bovenstaande ontwikkelingen zoals verhoging van de verhuurdersheffing door het kabinet, het moeten betalen van vennootschapsbelasting, maar ook van het beschikbaar zijn van extra locaties voor de bouw van nieuwe sociale huurwoningen en dergelijke.

overzicht
artikel